Teenused

Majapidamisjäätmed SuurjäätmedPinnas ja kividPuit ja kännudEhitusjäätmedÜldtingimused
Majapidamisjäätmeteks on segaolmejäätmed, mis tekivad koduses majapidamises nt keldri, pööningu, garaazi või hoovi koristusel ning mis ei mahu oma suure koguse tõttu olmejäätmete konteinerisse:

Vanad rõivad ja jalanõud
Vanad voodiriided, nagu tekkid, padjad, linad
Vanad sööginõud, nagu pottid, pannid, taldrikud, kausid, klaasid jt
Kasutusest väljas spordivahendid, nagu jalgrattad, suusad, kelgud
Mahtutid ja taara – erinevad plastikust ja metallist mahutid, konteinerid

Majapidamisjäätmed on tihti taaskasutamiseks sobimatud ning ei oma seetõttu ressursina väärtust vaid need tuleb ladustada prügilasse – seetõttu on nende käitlus ka kallim

  • Vanamööbel – diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid
  • Sanitaartehnika – vannid, kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid
  • Elektriseadmed – pesu- ja kuivatusmasinad, lambid, elektriradiaatorid, elektrikilbid jt
  • Mahtutid ja taara – erinevad plastikust ja metallist mahutid, tünnid ja konteinerid
Kivid ja pinnas on tihti väärtuslik materjal maaparandus- või täitmistöödel. See mis ühele kliendile üleliigsena peavalu valmistab, võib teisele hoopis vajalikuna ja väärtuslikuna tunduda. Prügi.ee korraldab pinnase ja kivijäätmete utiliseerimise keskkonnasõbralikult ja kliendile võimalikult majanduslikult tasuval viisil. Nõustame klienti pinnasetöödel ja teeme suuremate koguste korral eripakkumisi. Meil on erinev hinnastamismetoodika selleks, et stimuleerida pinnase äraandmist tekkekohas
Puit ja kännud: – saepuru, laastud, pinnud, puit-laast plaadid, vineer

1 Segaehituspraht

Kuna enamik ehitusjäätme puhul on tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Taaskasutusele võtmiseks tuleb segaehitusjäätmed kõigepealt üksteisest eraldada – sorteerida. Segaehitusprahi kogumise järgselt tegelevad sorteerimisega jäätmekäitlusettevõtted.

Hilisemal ehitusjäätmete sortimisel eraldatav materjal ei pruugi olla enam taaskasutuseks piisavalt puhas. Parimad tulemused saavutatakse siis, kui juba jäätmete kogumisel hoiduda määrdunud materjali segunemisest puhta materjaliga. Segaehitusjäätmete hulka visatud vedelad ohtlikud jäätmed võivad rikkuda kogu konteineri sisu.

2 Sorteeritud ehitusjäätmed

SORTEERITUD EHITUSJÄÄTMED ON SEGAEHITUSPRAHT VÄLJASORDITUD, ERALDI KOGUTUD JA VEDAJALE ERALDI ÜLEANTAVAD TAASKASUTUSEKS SOBILIKUD JÄÄTMED:

Ehitusjäätmeid tuleks sortida ja võimalikult suurel määral taaskasutada juba ehituse käigus, sest nii saadakse kõige kvaliteetsem taaskasutatav jäätmematerjal. Eraldatud materjalid saab suunata materjaliringlusse – nt saab inertseid täitematerjale kasutada selleks ettenähtud pinnasetäitekohtades; ehituskive saab taaskasutada; puidujäätmeid saab kasutada küttematerjalina või katlamajadele hakkepuidu valmistamiseks. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks, võib jäätmed sortimiseks üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

3 Ohtlikud ehitusjäätmed

Ohtlikud ehitusjäätmed:

-Asbest – asbesti sisaldavad jäätmed tekivad peamiselt katuse- ja fassaaditöödel
-Bituumenijäätmed – tekib katusetöödel
-Liimi- ja vaigujäätmed – tekib tavaliselt tööstusettevõtete tootmisprotsessi käigus
-Ohtlike ainetega määrdunud taara – tekib ehitusmaterjalide transpordi ja ladustamise käigus
-Saastunud pinnas – tekib tee-ehitusel, pinnase väljakaevandamisel, vundamendi rajamistöödel
-Värvid, lakid, lahustid – tekib ehitusel sisetööde käigus

Oluline info ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel:

-Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda ja üle anda liikide kaupa eraldi

-Anna kindlasti teada oma soovist anda üle ohtlike ehitusjäätmeid – kodulehelt tellides täida ära vastav päringuvorm ning kirjelda võimalikult täpselt, milliseid jäätmeid soovid üle anda; telefoni teel tellides anna klienditeenindajale teada oma soovist

-Vali õige suurusega konteiner. Väldi, et tellitud konteiner ei saaks liiga suur – jäätmed, mis on paigaldatud liiga suurde konteinerisse võivad transpordi käigus pääseda liikuma, mille tulemusena võib puruneda neid ümbritsev taara. Väldi, et tellitud konteiner ei saaks liiga väike – kui tellisid liiga väikese konteineri, siis ära täida seda üle külgserva – konteineri täitmisel üle külgseinte esineb oht, et jäätmed pudenevad transpordi käigus maha

-Väldi konteineri määrdumist. Vedelad ohtlikud ehitusjäätmed peavad olema suletud anumates (purgid, kanistrid, purgid jms). Pakenda kindlasti kõik jäätmenõud läbipaistvasse pakendisse või kilekotti ja jälgi, et jäätmed ei pääseks liikuma. Konteinerisse visatud lahtised vedelad ohtlikud jäätmed võivad rikkuda konteineri ja valguda välja põhjustades keskkonnareostus

Küsi hinnapakkumist

Ohtlike jäätmete kogumisel ei saa me alati pakkuda ühte fikseeritud hinda – seepärast teeme iga kord individuaalse pakkumise. Miks? Sellepärast, et on mitmed faktorid, nagu jäätmete liik, kogus, nende pakendatus mis võivad mõjutada hinda – sul tarvitseb ainult saata meile oma päring ja me teeme sulle koheselt pakkumise

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad tüüptingimused sätestavad 1prugivedu.ee või tema poolt volitatud isiku (edaspidi Käitleja) jäätmevaldajale (edaspidi Klient) osutatavate jäätmekäitlusteenuste (edaspidi Teenused) põhilised tingimused (edaspidi Üldtingimused).
1.2 Lepingu võib sõlmida eraldi Lepingu tingimuste aksepteermisega kirjalikus vormis. Lepingut saab muuta Lepingu muudatuste aksepteerimisega kirjalikus vormis. Juhul kui Pooled on Lepingus kokku leppinud Üldtingimustele vastuolulistes tingimustes, juhindutakse Lepingus sätestatust.
1.3 Käesolevad jäätmekäitlusteenuste osutamise Üldtingimused määravad kindlaks ehitus-ja lammutustöödel tekkivate jäätmete; suurjäätmete (suuremõõduliste jäätmete); majapidamisjäätmete (koduses majapidamises tekivate jäätmete) ning haljastusjäätmete käitlemise tingimused.
2. TEENUSE OSUTAMINE
2.1 Käitleja osutab Kliendile Teenuseid Üldtingimustes ja Müügitingimustes sätestatud korras ning Hinnakirjas sätestatud tasu eest.
2.2 Käitleja paigaldab temalt renditud jäätmemahuti(d) tellimuses ettenähtud ajaks ja näidatud asukohta(desse) ning alustab jäätmemahutite teenindamist tellimusese kinnituses määratud kuupäevast alates.
2.3 Klient kindlustab Käitlejalt renditud jäätmemahuti(te) säilimise, korrashoiu ja valve.
2.4 Klient tagab Käitleja takistusteta ligipääsu jäätmemahutite asukohale, s.h tagab lukustatud väravate avamise, võimaldab jäätmeveokitele juurdepääsu jäätmemahutitele mööda kõvakattega teed, hoiab ligipääsutee puhtana, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koerad ei omaks võimalust rünnata Käitleja töötajaid. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 4 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 6 m.
2.5 Klient tohib paigutada jäätmemahutisse ainult neid jäätmeliike, mille osas on Käitlejaga kokku lepitud.
2.6 Käitleja korraldab jäätmemahutite tühjendamise vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajale või tellimuse alusel tühjendamisel üldjuhul 1 (ühe) tööpäeva jooksul Kliendilt jäätmemahuti täitmise kohta teate saamisest, kui Klient ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.
2.7 Jäätmete käitlemisel läheb jäätmete valdus ja omandiõigus üle Käitlejale alates jäätmemahutite tühjendamise momendist Käitleja poolt, v.a. Üldtingimuste punkti 3.1 rikkumisel, millisel juhul jäätmemahuteid ei tühjendada ning Klient jääb jäätmevaldajaks.
3. JÄÄTMETE KÄITLEMINE
3.1 Mahutitesse on keelatud paigaldada:
– tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
– vedelaid jäätmeid;
– ohtlikke jäätmeid;
– käimlajäätmeid;
– kogumiskaevude setteid;
– erikäitlust vajavaid jäätmeid;
– aineid ja esemeid, mis võivad Käitleja töötajaid ohustada;
– aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, oma kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmemahuteid;
– tuhka, mille kuumus ületab 30 oC.
3.2 Jäätmemahutite täismass on piiritletud prügiveoki maksimaalse lubatud kandevõimega ja ei tohi ületada 5-10 m3 konteinerite puhul 8 tonni ning 15 m3-30 m3 puhul 13 tonni; 2,5 m3 konteinerite lubatud kaal on 2 tonni.
3.3 Jäätmemahutite maksimaalne maht on piiritletud konteineri ülaservaga – konteinerit ei ole lubatud täita kõrgemale kui selle ülaserv.
3.4 Juhul, kui Klient paigaldab jäätmete eraldi sorteerimiseks mõeldud jäätmemahutitesse sorteerimata ehitusjäätmeid või muid sorteeritud jäätmeliike kui Käitlejaga eelnevalt kokkulepitud, käsitletakse kõiki jäätmemahutisse paigutatud jäätmeid sorteerimata ehitusjäätmetena. Sellisel juhul kohaldatakse kliendile segaehitusprahi hinnakirja.
4. HINNAKIRI JA SELLE MUUTMINE
4.1 Käitleja teenuste Hinnakiri on teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Lepinguga võib ette näha hinnakirjast erievaid hindu. Hinnad ei siseldavad käibemaks.
4.2 Käitlejal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisuse tagamise eesmärgil. Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Käitleja veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse ennem hinnakirja muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtib tellimise edastamise ajal kehtinud Hinnakiri. Lepingu olemasolul Käitleja teavitab Klienti hinnakirjas tehtavatest muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne muudatuse jõustuma hakkamist, kui Klient ja Käitleja ei lepi kokku teisiti.
5. TEENUSE EEST TASUMISE KORD
5.1 Käitleja töötab ettemaksu alusel ja võtab tellimuse töösse kui laekunud on 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates makse laekumisest Käitleja arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimuse täitmise hetkeks laekunud, siis loetakse seda sooviks tellimusest loobuda ja tellimus tühistatakse. Lepinguliste klientide tellimused võetakse töösse alates tellimuse laekumise hetkest. Täpsemalt teenuse eest tasumise jm tingimuste kohta vt Müügitingimused
5.2 Käitlejal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel jäätmekäitlusteenuse tellimisel ettemaksu, mille suuruses lepitakse kokku Lepingus.
6. VASTUTUS
6.1 Pooled vastutavad täielikult Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav vääramatu jõu tõttu.
6.2 Pooled vastutavad kõikide isikute (sealhulgas oma töötajate, teenistujate ja alltööettevõtjate) tegevuse või tegevusetuse eest, keda nad oma kohustuste täitmiseks kasutavad.
6.3 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine leidis aset Poole või tema lähikondlaste (perekonnaliikmete, külaliste jne) või muude sarnaste isikute süül.
6.4 Käitleja jäätmemahutite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Klient hüvitama nende maksumuse.
6.5 Klient on kohustatud hüvitama oma kohustuste mittetäitmisega tekitatud lisakulutused (kordusarvete esitamine, jäätmemahutite äravedu, ümberlaadimine, remont ja puhastamine, tühisõidukulud).
7. TEENUSE OSUTAMISE PEATAMINE
7.1 Lepingut võib muuta ainult Käitleja ja Kliendi esindajate poolt allkirjastatud kirjaliku kokkuleppega.
7.2 Käitlejal on õigus peatada teenuse osutamine käesolevate tingimuste punktide 2.3-2.5; 3.1-3.3 rikkumisel, millisel juhul on Klient kohustatud vaatamata teenuse osutamise peatamisele, tasuma Käitlejale jäätmeveoki kohale- ja tagasisõidu eest kogumisvahendite asukohta (Tühisõit) või/ja tegelikult teostatud teenuse eest vastavalt Käitleja kehtivale hinnakirjale ja Käitleja poolt esitatud arvele.
7.3 Kui Klient on ületanud arve maksetähtaega, on Käitlejal õigus peatada teenuse osutamine ilma etteteatamiseta kuni maksetähtaega ületanud arvete tasumiseni. Teenuse peatamise perioodil kohustub Klient tasuma jäätmemahutite eest renditasu vastavalt Käitleja hinnakirja alusel esitatud arvetele.
8. TEATED
8.1 Teenuse täitmisega seotud teated esitatakse tellimuses fikseeritud elektronposti aadressil või telefoni teel.
8.2 Teade loetakse kätteantuks, kui:
8.2.1 elektronposti või muu kanali kaudu teate esitamine on fikseeritud tehnoloogiliselt.
8.2.2 teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.
8.3 Kiireloomulised teated loetakse edastatuks ka telefoni teel, kui sama teade edastatakse viivitamatult ka ühel p 8.2 nimetatud viisil.
8.4 Käitleja teenuste Üldtingimused, Müügitingimused, Hinnakiri ja muu vajalik info on kättesaadav Käitleja interneti koduleheküljel.
8.5 Klient kohustub Käitlejat viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis takistavad tellimuse täitmist ükskõik kumma Poole poolt.
8.6 Klient kohustub teavitama Käitlejat oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul arvates nimetatud muudatuste jõustumisest.
8.7 Käitleja kohustub teatama Klientidega seotud kontaktandmete muutumisest Käitleja interneti leheküljel.

Meie firma tegeleb ehitus-, kodumajapidamis-, majandus- ja muu prügi eksportimisega

konteinerid 10, 15, 20, 30m3

Oleme võtnud kasutusele kliendile lahtiste ehitusmaterjalide (liiv, killustik, sõelutud maa, pinnas)
Teostame väikeste seadmete transporti.
Töötame üksikisikute, ehitusettevõtete ja korteriühistutega.

Comments are closed.